Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny
Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny obejmuje swym zasięgiem obszar Polski północnej od Koszalina przez Województwo Pomorskie po wschodnie krańce Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski

OLSZTYN

Centrum Badawcze PAN KEZO

WARSZAWA

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

GDAŃSK

IMP PAN

Koordynatorem Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego (BKEE) jest Instytut Maszyn Przepływowych PAN. Jest również głównym zapleczem laboratoryjnym partnerów Klastra. Badania naukowe realizowane w Instytucie nakierowane są na zjawiska związane z konwersją energii w przepływach. Tradycyjne kierunki badawcze związane z wielką energetyką uległy transformacji w ostatnich dekadach, dając miejsce nowej specjalności - rozproszonej energetyce małoskalowej, bazującej na odnawialnych źródłach oraz na układach kogeneracyjnych. Jednocześnie współpraca międzynarodowa nakierowała Instytut na badania w ramach aerodynamiki, napędów lotniczych oraz monitoringu struktur, ściśle związanych z lotnictwem.

Instytut prowadząc szeroką współpracę z przemysłem w celu komercjalizacji wyników swoich badań uzyskał szereg nagród i wdrożeń, w tym: "Zielony Feniks" - nagroda za działalność na polu eko-energetyki oraz "Jakość roku 2010 i 2013" w kategorii projektów badawczych. W 2015 roku organizacje z otoczenia biznesu przyznały Instytutowi "Diamenty Forbsa" oraz "Gazelę Boznesu".

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego

Polskiej Akademii Nauk

POWRÓT

BIURO KOORDYNACYJNE KLASTRA

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski

W strategii rozwoju zakłada się tworzenie regionu wiedzy o innowacyjnych technologiach biogospodarki i energetyki odnawialnej przyjaznych środowisku, w którym efekty badań naukowych znajdują praktyczne zastosowanie i przekładają się na sukces komercyjny zaangażowanych podmiotów gospodarczych m.in. partnerów BKEE.

Jednym z głównych celów Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego jest prowadzenie badań naukowych nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi biogospodarki i energetyki odnawialnej oraz tworzenie modelowych technologii i instalacji pilotażowych przetwórstwa biomasy i wykorzystujących źródła odnawialne, stanowiących jednocześnie warsztat badawczy, bazę edukacyjną i funkcjonalne wzorce obiegu energii i materii w gospodarce cyrkulacyjnej.

POWRÓT
Home2020-05-07T17:39:04+00:00

Historia działalności BKEE

BKEE – Zielona Alternatywa dla Makroregionu Polski Północnej

Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny (BKEE) powołany został z inicjatywy Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk oraz Marszałków Województw Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego.

Celem głównym BKEE jest ułatwienie absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (centralnych i regionalnych) w Makroregionie Polski Północnej, a także usprawnienie koordynacji działań podmiotów gospodarczych, gmin i powiatów, stowarzyszeń i urzędów oraz ośrodków naukowych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Makroregion Polski Północnej posiada największe w kraju zasoby tzw. „zielonej energii” i tym samym największe możliwości ich technologicznego wykorzystania.

Aktualności

Warsztaty eksperckie – Inteligentne Sieci Energetyczne

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza do udziału w warsztacie eksperckim w Gdańsku pt.: „Rola Operatora Informacji Rynku Energii i korzyści dla uczestników rynku. Centralny System Informacji Rynku Energii – zadania i odpowiedzialności poszczególnych użytkowników systemu. Przygotowanie rynku do funkcjonowania w [...]

10 października 2022|

Spis podmiotów

Przyłącz się do nas!

Jeśli działalność Twojej firmy skupia się wokół szeroko rozumianej ekoenergetyki i jest zbieżna z misją i zadaniami Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego, przyłącz się do nas. Wypełnij poniższy formularz a pracownicy biura koordynacyjnego BKEE skontaktują się z Tobą.

Formularz przyjęcia do BKEE

Pracownicy Klastra

Janusz Gołaszewski

Jan Kiciński

Ewa Domke

Marzena Patoleta

Prof. dr hab. inż.

Prof. dr hab. inż.

Prezes Zarządu Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego

Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN
Przewodniczący Rady Programowej Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego

Kierownik Biura Klastra
Pełnomocnik Dyrektora IMP PAN ds. Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie i Współpracy Międzyregionalnej

Współpraca Międzynarodowa
Pełnomocnik Dyrektora IMP PAN ds. Współpracy Międzynarodowej i Obsługi Projektów Badawczych

Kontakt

Biuro koordynacyjne Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

email | bkee@imp.gda.pl

adres | ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, pokój 123

telefon | 58 5225243

Przejdź do góry